Edellisessä kirjoituksessa kerroin uuden kirjanpitolain vaikutuksista toiminimiyrittäjiin. Entäs sitten muut kirjanpitovelvolliset? Mitä esimerkiksi pienen osakeyhtiön yrittäjän pitäisi uudesta kirjanpitolaista tietää? Lyhyt vastaus kysymykseen: ei kovin paljoa. Kirjanpitolaki toki uudistui perusteellisesti ja esimerkiksi kirjanpitoaineistoa koskevaa säätelyä on päivitetty vastaamaan nykyajan oloja. Lisäksi tuloslaskelman ja taseen kaavoihin on tullut muutoksia ja mm. pääomalainan esittäminen taseessa muuttuu hieman (jälleen kerran!). Mutta enpä usko, että tällaiset muutokset kiinnostavat keskimääräistä yrittäjää kovinkaan paljon. Kunhan tilitoimisto tietää mitä tekee.

Uudet kokorajat

Oleellisin uusi asia kirjanpitolaissa on varmastikin uudet kokorajat, joiden mukaan eri kokoisia yrityksiä säädellään. Kun aiemmin kirjanpitolaki tunsi vain jaottelun pieniin ja suuriin, niin nyt keskuuteemme saapuvat mikroyritykset, pienet yritykset ja suuryritykset. Tilitoimiston asiakkaista kaksi ensiksi mainittua kokorajaa ovat oleelliset. Mikroyritys on kyseessä, jos sekä päättyneellä että sitä edeltävällä tilikaudella vain yksi seuraavista rajoista ylittyy: 1) liikevaihto 700 000 €, 2) taseen loppusumma 350 000 € ja 3) henkilömäärä 10. Jos näissä rajoissa ei pysytä, on seuraava porras pienyrityksen kokoluokka. Tässä vastaavat rajat ovat: 1) liikevaihto 12 milj. €, 2) taseen loppusumma 6 milj. € ja 3) henkilöstö 50 kpl. Tilastojen mukaan n. 98 % suomalaisista yrityksistä jäävät pienyrityksen kokorajojen alle ja n. 80 % ovat myös mikroyrityksiä. Melkoinen joukko kirjanpitovelvollisia siis on kyseessä.

Helpotusta tilinpäätöksen liitetietoihin

Kirjanpitolain uudistuksen keskeisenä periaatteena oli ”pienet ensin” eli pienten yritysten hallinnollisen taakan keventäminen. Mikro- ja pienyrityksille onkin säädetty kokonaan uusi asetus: Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista. Tuttavien kesken PMA. Jos yritys ei kuulu pienyrityksiin, noudattaa se tämän sijasta kirjanpitoasetusta, joka sekin toki on uudistettu. PMA antaa helpotuksia lähinnä tilinpäätöksen liitetietojen osalta. Asetuksessa on listattu yhteensä 13 liitetietoa, jotka pienyrityksen on annettava. Näistä kuitenkin useat ovat sellaisia, joita tyypillisellä pienyrityksellä ei juuri koskaan esiinny. Lisäksi esimerkiksi tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, kuten vaikkapa varaston arvostustavasta, ei tarvitse enää mainita mitään, mikäli noudatetaan lain olettamasäännöksiä. Tämän seurauksena tyypillisen mikroyrityksen liitetiedot koostuvat jatkossa vain muutamasta liitetiedosta. Uutena asiana tulevat liitetietotositteet: esimerkiksi liitetietona annettavasta yrityksen henkilöstömäärästä pitää jatkossa oleva olemassa erillinen numeroitu liitetietotosite, josta käy ilmi, miten annettuun liitetietoon on päädytty.

Mikrot purjehtivat suojaiseen satamaan

Mikroyrityksille on vielä määrätty erityinen ns. suojasatamasäännös. Jos mikroyritys on tunnollisesti antanut kaikki PMA:ssa luetellut liitetiedot, ei kukaan voi jälkeenpäin tulla väittämään, että olisi vielä pitänyt ymmärtää kertoa liitetietona jotakin muuta. Pienyrityksiä tämä ei koske. Jos muun kuin mikroyrityksen tilinpäätöstä laadittaessa on tiedossa jotakin oleellista (esimerkkinä vaikka yritystä kohtaan nostettu vahingonkorvauskanne), siitä on annettava liitetieto, vaikkei PMA:n liitetietolistauksessa tällaista kohtaa olisikaan. Pienyritykseltä vaaditaan siis jatkossakin sitä, että tilinpäätös antaa ”oikean ja riittävän kuvan” yrityksen taloudellisesta asemasta, mitä se sitten milloinkin tarkoittaa.

Tarjoaako minimitaso riittävästi tietoa yrityksen omaan käyttöön?

Moni perusasia pysyy ennallaan: tilinpäätös laaditaan jatkossakin, kirjanpito laaditaan kahdenkertaisena ja suoriteperusteisesti ja kirjausketjun tositteelta tilinpäätökseen pitää olla aukoton. Uusi laki ja pien- ja mikroyrityksiä koskeva asetus kuitenkin mahdollistaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen hyvin yksinkertaisella tavalla, jos niin halutaan. Lyhimmillään mikroyrityksen tuloslaskelmassa voi olla vain muutamia rivejä ja tilinpäätöksessä pari liitetietoa. Mikä sitten on yrityksen itsensä kannalta riittävä laskennan taso, onkin sitten toinen juttu, eikä laki siihen ota kantaa. Yrityksen itsensä ja sen kumppanina toimivan ammattitaitoisen tilitoimiston harkintaan jää entistä enemmän se, millä tarkkuudella kirjanpitoa on tarkoituksenmukaista laatia.

Uutta kirjanpitolakia saa soveltaa kaikilta tilikausilta, jotka päättyvät 1.1.2016 jälkeen. Sitä on pakko noudattaa, jos tilikausi on myös alkanut tämän vuoden puolella.

FacebooktwitterFacebooktwitter