Forssan Lehti julkaisi 10.1.2016 varsin yksipuolisen jutun siitä, kuinka yhä useampi toimiala on yleissitovien työehtosopimusten ulkopuolella. Jutun mukaan tämä on työntekijöiden kannalta ongelmallista. Juttuun oli haastateltu kuitenkin vain ammattiliittojen edustajia. Juuri näiden valtaahan yleissitovat TES:t pönkittävät.

Suomen työlainsäädäntö turvaa varsin kattavasti työntekijän oikeuksia ilman työehtosopimuksiakin. Kaikkia työsuhteita koskevat mm. työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki, yhdenvertaisuuslaki, työturvallisuuslaki ja työterveyshuoltolaki. Näissä on lueteltu kymmenittäin työntekijöiden oikeuksia ja työnantajan velvollisuuksia. Kovin huono asema ei siis ole niilläkään työntekijöillä, jotka joutuvat tyytymään tähän lainsäädännön minimiturvaan, joksi sitä FL:n jutussa nimitettiin. Yleissitovaa TES:ä ei ole esimerkiksi mainosalalla. Ainakaan julkisuuteen asti ei ole kuitenkaan tullut tietoja riistosta ja työnantajan mielivallasta kärsivistä mainostoimistojen työntekijöistä.

FL:n jutussa väitetään, että työehtosopimukset säästävät aikaa ja voimavaroja muuhun työhön. Yksi työehtosopimusten ongelmista on kuitenkin niiden aiheuttama hallinnollinen taakka. Esimerkiksi teknologiateollisuuden TES (metalliala) on liitteineen 195 sivua pitkä. Tätä erittäin kapulakielisesti kirjoitettua pakkolakia on noudatettava myös sen alalla toimivan toiminimiyrittäjän, joka palkkaa ensimmäisen työntekijänsä. Lisäksi häntä koskee tietysti myös kaikki edellä lueteltu työlainsäädäntö.

Edelleen jutussa mainittiin työehtosopimusten tuovan mukanaan paremman työilmapiirin ja työmotivaation. En tiedä, onko ammattiyhdistyksillä esittää tästä jotakin tutkimustuloksia. Julkisuudesta saatu kuva ei kuitenkaan oikein tue tätä väitettä. Ainakaan Postin, ilmailualan, tai ahtaajien työilmapiiri ei taida työehtosopimuksista huolimatta olla kovinkaan hyvä. Tai niiden muiden alojen, joita Suomen 143 lakkoa viime vuonna koskivat.

Hallitus on ilmoittanut tavoitteekseen edistää paikallista sopimista. Tämä onkin kipeästi tarpeen juuri pienyrityksissä. Työehtosopimukset eivät salli paikallista sopimista missään muodossa pienyritykselle, joiden työntekijät eivät ole valinneet keskuudestaan luottamusmiestä. Yleissitovat TES:t jäykistävät työmarkkinoita ja aiheuttavat yrityksille hallinnollista työtä ja kustannuksia. Tätä kautta ne ovat työllistämisen este. Suomen alhaisesta työllisyysasteesta kärsivät työttömien lisäksi myös yleissitovien työehtosopimusten piiriin kuuluvat työntekijät korkeampien verojen ja palkasta perittävien sosiaalivakuutusmaksujen kautta.

FacebooktwitterFacebooktwitter