Asiakkaanamme saat meiltä kuukausittain tulosraportin, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja tilikauden tulosennusteen lisäksi myös keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja. Jotta saisit raportista täyden hyödyn irti, on seuraavassa avattu näiden lukujen merkitystä.

Myyntikate ja myyntikate-%

Myyntikate saadaan, kun liikevaihdosta (eli myynnistä) vähennetään muuttuvat kulut. Muuttuvia kuluja ovat lähinnä myytävien tavaroiden hankintakulut ja valmistukseen kuluvat raaka-aineet. Myös alihankintakulut ja muut ulkopuoliset palvelut luetaan muuttuviin kuluihin. Palkkakulujen osalta on perinteisesti ajateltu tuotantotyötä tekevien palkkojen kuuluvan muuttuviin kuluihin, kun taas toimihenkilöiden palkat ovat kiinteitä. Tätä jaottelua mekin olemme noudattaneet. Virallisesta tilinpäätöksestä ei kuitenkaan käy ilmi jakoa tuotannon palkkojen ja toimihenkilöiden palkkojen välillä, joten ota tämä huomioon, jos vertaat omaa myyntikatettasi kilpailijoihin.

Myyntikate-% kertoo kuinka monta prosenttia myyntikate on liikevaihdosta. Tämän tunnusluvun ongelma on, ettei sille ole antaa mitään ohjearvoja. Myyntikate-% vaihtelee suuresti eri toimialojen välillä. Palvelualan yrityksellä myyntikate voi olla 100 %, jos muuttuvia kuluja ei ole, kun taas tukkukauppias voi olla tyytyväinen vaikkapa 20 %:n katteeseen. Huomaathan myös, että jos lasket myyntihintasi lisäämällä ostohintaan esimerkiksi 20 %, ei tuotteen myyntikatteeksi tule 20 % vaan 16,7 %. Myyntikate-% kun lasketaan suhteessa liikevaihtoon (eli myyntiin)  eikä ostohintaan.

Käyttökate ja käyttökate-%

Käyttökate saadaan, kun myyntikatteesta vähennetään kiinteät kulut. Kiinteitä kuluja ovat kiinteät palkkakulut sekä kaikki tuloslaskelman liiketoiminnan muut kulut -otsikon alla olevat kulut. Virallisesta tuloslaskelmasta käyttökatteen saa, kun liikevoittoon lisää poistot. Käyttökate kertoo yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tuloksesta, ja sillä pitää siis kattaa poistot, rahoituskulut ja verot. Käyttökatetta voi vähän paremmin vertailla eri yritysten kesken kuin myyntikatetta, mutta aika paljon vaihtelua tämänkin tunnusluvun suhteen on. Mitä pääomavaltaisempi ala, sitä suurempi käyttökate tarvitaan, jotta poistot ja rahoituskulut saadaan katettua. Myös se, omistaako yritys tuotantokoneensa vaiko vuokraa niitä, vaikuttaa käyttökatteeseen. Vuokrathan sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin ja pienentävät näin käyttökatetta. Sekä myyntikatteen että käyttökatteen osalta mielekkäintä on seurata näiden tunnuslukujen kehitystä oman yrityksensä kohdalla.

Rahoitustulos

Rahoitustulos on melko harvoin käytetty tunnusluku, mutta ihan syyttä. Rahoitustulos saadaan, kun nettotulokseen (eli siihen tuloslaskelman viimeiseen riviin) lisätään tuloslaskelman poistot ja arvonalennukset. Rahoitustulos on siitä näppärä tunnusluku, että se kertoo karkeasti yrityksen liiketoiminnallaan tuottaman kassavirran. Pitkällä aikavälillä rahoitustuloksen pitäisi kattaa lainojen lyhennykset, käyttöpääoman lisäykset, investoinnit ja voitonjako omistajille. Rahoitustulos soveltuu myös myynti- ja käyttökatetta paremmin eri toimialojen ja yritysten vertailuun, sillä tulorahoituksen riittävyys on jokaiselle yritykselle loppujen lopuksi elintärkeää.

Quick Ratio

Quick ratio on varmaankin useimmin laskettu maksuvalmiuden tunnusluku. Se kertoo yrityksen rahoituspuskurien riittävyydestä. QR:n laskukaava on: (lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit) / (lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut). Lyhytaikaisilla saamisilla ja lyhytaikaisilla veloilla tarkoitetaan vuoden sisällä erääntyviä saamisia ja velkoja. Hyvinkin kannattavalla ja vakavaraisella yrityksellä voi QR jäädä alhaiseksi, jos liiketoiminnan tuottamat rahat on sidottu vaikkapa vaihto-omaisuuteen tai koneisiin ja kalustoon. Toki kannattava yritys saa yleensä tarvittaessa lisärahoitusta, joten hetkellinen maksuvalmiusongelma ei sitä kaada. QR:n kohdalla on huomattava, että se kertoo aina vain yhden päivän tilanteen (esim. tilinpäätöspäivän). Järkevää onkin seurata tunnusluvun kehitystä vähän pidemmällä aikavälillä. Quick ratiolle on olemassa ohjearvot, jotka löydät oheisesta taulukosta.

Quick ration ja omavaraisuusasteen ohjearvot
Quick ratio Omavaraisuusaste
Erinomainen yli 1,5 yli 50 %
Hyvä 1-1,5 35-50 %
Tyydyttävä 0,5-1 25-35%
Välttävä 0,3-0,5 15-25 %
Huono alle 0,3 alle 15 %

Omavaraisuusaste

Omavaraisuusaste on yleisimmin käytetty vakavaraisuuden mittari. Se kertoo, kuinka suuri osuus yhtiön varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla eli omistajien yritykseen sijoittamalla rahalla ja yritykseen jätetyillä voittovaroilla. Omavaraisuusasteen virallinen laskukaava on yllättävän mutkikas (voit tarkistaa sen halutessasi vaikkapa täältä), mutta lyhyesti sanottuna kyseessä on oman pääoman osuus taseen loppusummasta. Yleensä ajatellaan, että mitä vakavaraisempi yritys, sitä parempi, mutta asia ei ole ihan näin yksinkertainen. Jos haluaa hyödyntää velkavipua, eli saada sijoittamalleen omalle pääomalle hyvin tuoton, pitäisi yrityksen olla mahdollisimman velkainen ja omavaraisuusasteen mahdollisimman matala. Tähän luonnolisesti liittyy riski, sillä jos toiminta ei olekaan kannattavaa, uhkaa konkurssi velkaista yritystä paljon nopeammin kuin vakavaraista. Omavaraisuusasteen ohjearvot ovat myös oheisessa taulukossa.

Kaikkien tunnuslukujen osalta on järkevää seurata niiden kehitystä pidemmällä aikavälillä. Vielä parempi on, jos on jotain mihin verrata oman yrityksensä tunnuslukuja. Tili-Hämeellä on tähän tarpeeseen tarjota mielenkiintoinen kilpailijavertailu. Voit itse valita haluamasi kilpailijat. Me koostamme omasta yrityksestäsi ja kilpailijoistasi raportin, johon kokoamme yllä mainittuja sekä myös muita taloudellisia mittareita. Lisäksi käymme raportin tietysti myös kanssasi läpi. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä meihin!

FacebooktwitterFacebooktwitter